Solbacken är vår behandlingsavdelning och där finns plats för åtta ungdomar. Ungdomarna placeras för en längre tid som varierar utifrån behov och i enlighet med socialtjänstens uppdrag. Eftersom behandlingen styrs av individuella behov varierar behandlingstiderna och behandlingens innehåll.

Behandlingsinriktning och metod

Vi bygger vår behandling på ett inlärningsteoretiskt perspektiv med ett integrerat förhållningssätt. Vår utgångspunkt är att alla människor kan utvecklas och lära sig nya färdigheter. För att ge förutsättningar för förändring krävs en trygg och förutsägbar miljö. I vår tydliga struktur skapar vi pedagogiska lärande situationer där vi jobbar med KBT-baserade metoder. Utifrån ett inlärningsteoretiskt förhållningssätt arbetar vi med färdighetsträning, beteendeanalys, exponering och rePULSE.

Struktur

För att tillgodose grundläggande behov och skapa förutsättning för förändring krävs rutiner och struktur. Vi har ett veckoschema som ser lika ut varje vecka vilket skapar förutsägbarhet. I alla schemalagda aktiviteter ges utrymmer för samspel, färdighetsträning, samtal, spegling och relationsskapande.

Färdighetsträning

I den vardagliga strukturen får ungdomarna dagligen träna på färdigheter. Ungdomarna tränar på vardagliga färdigheter exempelvis städning, passa tider, tvätt, personlig hygien, samspel i grupp och enskilt med både vuxna och andra ungdomar. Verksamheten bygger på att träna på sociala färdigheter utanför ungdomshemmet och detta sker både tillsammans med vuxna och på egen hand.

Det handlar också om färdigheter för att hantera sitt psykiska mående såsom att reglera och ta hand om sina känslor och att hantera oro/ångest. Även färdigheter att hantera motgångar, hitta motivation eller ta sig ifrån destruktiva beteenden.

Beteendeanalys

Vi använder oss av beteendeanalys som ett konkret verktyg för att hjälpa ungdomen att förstå funktionen bakom ett problembeteende och att istället lära sig mer adekvata färdigheter. I beteendeanalysen tydliggörs beteende, tankar, känslor, konsekvenser på både kort och lång sikt samt alternativa beteenden.

Beteendeanalysen möjliggör återkoppling i vardagen och där finna alternativa strategier. Det är även ett verktyg för att följa upp ungdomens utveckling.

Exponering

Många av våra ungdomar undviker nya och jobbiga situationer/aktiviteter. Det kan handla om idrott, skola, sociala sammanhang eller aktiviteter. Många av våra ungdomar har haft en begränsad tillvaro och inte fått prova på så mycket. För att lära sig hantera situationen man undviker utsätts ungdomen för dessa. Målet är att de inte ska vara begränsade i sin vardag och möjligtvis finna nya intresseområden.

rePULSE

Vi erbjuder rePULSE för impulskontroll, missbruk, kriminalitet, självskadebeteende samt oro/nedstämdhet. Det är en programinriktad metod som bygger på att få tankar, känslor och handlingar att samverka och leda till ett mer genomtänkt agerande.

Under behandlingstiden får ungdomarna ta emot besök av anhöriga. För att upprätthålla, och många gånger förbättra, kontakten med anhöriga är målet regelbundna hemresor. Hemresor kan även ske till ett tidigare familjehem eller till andra viktiga personer i ungdomens liv. Hemresor är även ett bra tillfälle att träna på nya färdigheter och på att fungera utanför ungdomshemmet.

Förfrågan om plats sker direkt till ungdomshemmet, 0552 – 210 80.