Solbacken är vår behandlingsavdelning och där finns plats för åtta ungdomar. Ungdomarna placeras för en längre tid som varierar utifrån behov och i enlighet med socialtjänstens uppdrag. Eftersom behandlingen styrs av individuella behov varierar behandlingstiderna och behandlingens innehåll.

Vi arbetar miljöterapeutiskt, vilket innebär att vardagen bygger på en förutsägbar struktur. Vi arbetar med jagstärkande behandling och utgår från att vuxna på ungdomshemmet ska fungera som förebilder för de placerade ungdomarna. Syftet är att miljön ska vara utvecklande för ungdomarna och tillåta dem växa såväl psykiskt som socialt. Den strukturerade vardagen och förutsägbarheten skapar en trygg miljö där ungdomarna vet vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Genom samtal och spegling i vardagen hjälper vi ungdomarna att skapa insikt i både sin person, sitt beteende och sin situation.

Vi jobbar även med programinriktad behandling främst i form av RePulse. Det syftar till att ge ungdomarna kunskap om sina känslor, sitt agerande och hur de påverkar varandra. Vi använder även RePulse för att arbeta med olika problemområden såsom kriminalitet, droger/missbruk, självskadebeteende samt oro/nedstämdhet.

Under behandlingstiden får ungdomarna ta emot besök av anhöriga. För att upprätthålla, och många gånger förbättra, kontakten med anhöriga görs regelbundna hemresor. Hemresor sker för det mesta varannan helg. Hemresor kan även ske till ett tidigare familjehem eller till andra viktiga personer i ungdomens liv. Hemresor är även ett bra tillfälle att träna på nya färdigheter och på att fungera utanför ungdomshemmet.

Förfrågan om plats sker direkt till ungdomshemmet, 0552 – 210 80.