Vad innebär en utredningsplacering?

En utredningsplacering på Mölnbacka Ungdomshem innebär en placering under åtta veckor. Utredningen är en social utredning som främst beskriver ungdomens sociala färdigheter. Utredningen grundar sig på de observationer som görs och de samtal som förs under utredningstiden. I utredning ingår även ADAD-intervjun samt flertalet utredningssamtal. Viktigt att tänka på är att utredning utgår ifrån hur ungdomen fungerar i främst vår miljö. Vi utreder inte föräldraförmågan och gör enbart i undantagsfall bedömningar av den samma.

Under utredningstiden gäller som huvudregeln att inga hemresor sker. Ungdomarna får heller inte vistas utanför utredningsavdelningen utan personal. Ungdomen får ta emot besök av anhöriga och/eller andra personer som bedöms vara viktiga i deras nätverk. Överenskommelse ska alltid ske med ungdomshemmets personal. Vi hänvisar besökstider till framförallt fritid och helst söndagar.

ADAD

ADAD är en strukturerad kartläggnings/bedömningsintervju som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik. Den görs under den första veckan ungdomen är placerad på ungdomshemmet. Den information som framkommer i intervjun utgör ett underlag för den fortsatta utredningen och bedömningen av hjälpbehov.

Utredningssamtal

Utredningssamtalen ger ungdomen en chans att berätta sin livshistoria ur sitt perspektiv. Den stärker barnperspektivet i våra utredningar. För att ytterligare stärka ungdomarnas röst i utredningen spelas utredningssamtalen i vissa fall in och i den skrivna utredningen finns direktcitat från ungdomarna. Inspelningarna är enbart arbetsmaterial som inte sparas eller går att ta del av.

Möten

Under utredningsplaceringen hålls tre formella möten: inskrivningsmöte, mittmöte och slutmöte. Vid inskrivningsmötet uppmanas socialtjänsten, vårdnadshavaren och ungdomen att lämna den information som är nödvändig för att ungdomshemmet ska kunna tillgodose ungdomens olika behov och ge en bild av ungdomens aktuella situation. Mittmötet är ett avstämningsmöte som brukar hållas efter ungefär halva utredningstiden. Inga beslut bör fattas under mötet. Slutmötet är en summering av utredningsplaceringen där den fortsatta planeringen diskuteras och presenteras för ungdomen. Socialtjänsten ansvarar för att vårdnadshavare blir inbjudna till mötena.

Studiebesök

Vi ser gärna att ungdom, vårdnadshavare och socialtjänst gör studiebesök hos oss innan placering sker om möjlighet finns.

Den skriftliga utredningen

Efter de åtta veckornas utredningstid förbehåller vi oss rätten att ta två veckor i anspråk för att färdigställa den skriftliga utredningen.

Socialtjänstens ansvar

  • Inkomma med specifika uppdragsfrågor om sådana finns.
  • Inkomma med vårdplan och genomförandeplan.
  • Bjuda in vårdnadshavare till våra formella möten.
  • Förse ungdomshemmet med nödvändig och viktig information gällande ungdomen.
  • Ta nödvändiga kontakter med andra instanser, till exempel Barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Meddela ungdomshemmet i god tid om en läkarundersökning inför LVU – förhandling krävs. Vi ser gärna att socialtjänsten skriver en skriftlig begäran som vi kan vidarebefordra till vårdcentralen.
  • Ha kontinuerlig kontakt med ungdomshemmets personal.

Om Ni har frågor kontakta oss gärna!