Vad innebär en utredningsplacering?

En utredningsplacering på Mölnbacka Ungdomshem innebär en placering under åtta veckor. Utredningen är en social utredning som beskriver ungdomens sociala färdigheter, risk- och skyddsfaktorer samt en behovsbedömning. Utredningen grundar sig på de observationer som görs och de utredningssamtal som förs under utredningstiden. I utredningen ingår även en psykologutredning.

Under utredningstiden gäller som huvudregeln att inga hemresor sker. Ungdomarna får heller inte vistas utanför utredningsavdelningen utan personal. Ungdomen får ta emot besök av anhöriga och/eller andra personer som bedöms vara vikiga i deras nätverk. Överenskommelse ska alltid ske med ungdomshemmets personal. Vi hänvisar besökstider till framförallt fritid och helst söndagar.

Observationer

Under utredningstiden görs observationer för att se mönster i beteenden samt för att se hur ungdomen utvecklas i miljön. Dessa observationer ger underlag för att beskriva hur den unge hanterar bland annat kravsituationer, om den kan ta instruktioner, socialt samspel, vilka färdigheter den har, förömåga till konflikthantering samt den unges mående och förmåga att hantera detta.

Utredningssamtal

Utredningssamtalen ger ungdomen en chans att berätta sin livshistoria ur sitt perspektiv. Den stärker barnperspektivet i våra utredningar.

Psykologbedömning

Ungdomen får träffa vår psykolog som genom observation samt screeninginstrument gör en bedömning av den psykiska hälsan samt om ungdomen visar på behov av vidare utredning.

Möten

Under utredningsplaceringen hålls tre formella möten: inskrivningsmöte, mittmöte och slutmöte. Vid inskrivningsmötet uppmanas socialtjänsten, vårdnadshavare och ungdomen att lämna den information som är nödvändig för att ungdomshemmet ska kunna tillgodose ungdomens olika behov och ge en bild av ungdomens aktuella situation. Mittmötet är ett avstämningsmöte som brukar hållas efter ungefär halva utredningstiden. Slutmötet är en summering av utredningsplaceringen.

Den skriftliga utredningen

Efter de åtta veckornas utredningstid tas det två veckor i anspråk för att färdigställa den skriftliga utredningen.

Studiebesök

Om möjlighet finns ser vi gärna att ungdom, vårdnadshavare och socialtjänst gör studiebesök hos oss innan placering sker.

Socialtjänstens ansvar

  • Inkomma med specifika uppdragsfrågor
  • Inkomma med vårdplan och genomförandeplan
  • Bjuda in vårdnadshavare till våra formella möten
  • Förse ungdomshemmet med nödvändig och vikig information gällande ungdomen
  • Ta nödvändiga kontakter med andra instanser, till exempel Barn- och ungdomspsykiatrin
  • Ha kontinuerlig kontakt med ungdomshemmets personal

Om ni har frågor kontakta oss gärna!