Ungdomshemmet har ett upprättat ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten. Ledningssystemet fastställer principer för hur verksamheten systematiskt och fortlöpande ska arbeta för att utveckla och säkra kvaliteten. De placerade ungdomarna har rätt att få adekvat stöd och hjälp av god kvalitet. Ledningssystemet syftar till att vara ett stöd för ledningen för att säkra att verksamheten gör rätt saker på rätt sätt. Det vill säga att de insatser som utförs är av god kvalitet och i enlighet med gällande regelverk. God kvalitet inom socialtjänstens verksamhet innefattar bland annat rättssäkerhet, bemötande och delaktighet. Det innebär även att det ska finnas personer med lämplig utbildning och erfarenhet att utföra uppgifter inom verksamheten, och att alla insatser ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som socialtjänstlagen anger.

Kvalitetsberättelse 2018