På ungdomshemmet finns en kommunal skola med lärare anställda av Forshaga kommun. Skolan och ungdomshemmet har ett nära samarbetet då undervisningen ses som en viktig del i elevens vardag och behandling. Personal från ungdomshemmet följer alltid eleverna under deras skoldag och finns med i skolan. Skolan sätter eleven med dennes förutsättningar och behov i centrum och all undervisning är individuellt upplagd. Dagen har en tydlig struktur med fasta tider och rutiner. Undervisningsgrupperna är små och resurstät i personalhänseende, vilket skapar en trygg grund för elevens lärande. Lokalerna ger förutsättningar för avskildhet och enskild undervisning vid behov. Vi eftersträvar samarbete med elevens överlämnande skola så att eleven kan följa sin tidigare planering i den mån det är möjligt. Skolan följer fastställda kursplaner och det finns möjlighet för eleven att få betyg när målen i läroplanen uppnåtts. För de ungdomar som är utredningsplacerade lämnar även skolan ett skriftligt pedagogiskt utlåtande. Det innehåller bland annat elevens erfarenheter av lärande, en reflektion över elevens inlärnings- och arbetsstil, en kunskapsprofil samt en rekommendation för det fortsatta skolarbetet.

Skolans vision

Genom små undervisningsgrupper, nära individuell handledning av pedagoger och ett bra undervisningsklimat hoppas vi kunna ge eleven möjlighet att utvecklas i sitt lärande på ett gynnsamt sätt. Med en individuellt upplagd undervisningsform, med hänsyn tagen till elevens inlärnings- och arbetsstil, bidrar skolan till större möjligheter för eleven att utvecklas. Skolan bidrar på det viset till att eleven upptäcker sina egna styrkor och förmågor vilket är viktigt för att kunna stärka elevernas självkänsla. Vår önskan är att kunna vända en negativ skolerfarenhet till en positiv. Vi arbetar för att klimatet i skolan ska vara inkluderande genom att skapa acceptans och förståelse för den enskilde elevens förutsättningar, erfarenheter och förmågor.

Rektor Gunilla Andersson-Gärds, tel 054 – 17 23 91, vuxenutbildningen Forshaga kommun.