På Herrgården bor både de som är utredningsplacerade och de som är akutplacerade. Det finns plats för sex ungdomar på Herrgården. Vår uppdragsgivare är socialtjänsten och syftet med en utredningsplacering på Mölnbacka Ungdomshem är att bryta destruktiva mönster samt att få en bättre bild av ungdomens situation och fortsatta behov av hjälp.

En utredningsplacering på Mölnbacka Ungdomshem innebär en placering under åtta veckor. Utredningen är en social utredning som främst beskriver ungdomens sociala färdigheter, risk- och skyddsfaktorer samt en behovsbedömning. Utredningen grundar sig på de observationer som görs och de utredningssamtal som förs under utredningstiden. I utredningen ingår även en intervju med ungdomen samt en psykologbedömning.

Ibland händer det att ungdomar anländer med kort varsel, men för det mesta föregås placeringen av ett studiebesök. Under utredningstiden hålls tre formella möten där ungdomens situation diskuteras. Utredningen sammanställs och lämnas skriftligt till socialtjänsten efter utredningstidens slut.

Vi arbetar utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv med ett integrerat förhållningssätt. Vår utgångspunkt är att alla människor kan utvecklas och lära sig nya färdigheter. Vi utgår från att vuxna på ungdomshemmet ska fungera som förebilder för de placerade ugndomarna. Syftet är att miljön ska vara utvecklande för ungdomarna och tillåta dem växa såväl psykiskt som socialt. För att ge förutsättningar för förändring krävs en trygg och förutsägbar miljö. I vår tydliga struktur skapar vi pedagogiska lärande situationer där vi jobbar med KBT-baserade metoder.

Förfrågan om plats sker direkt till ungdomshemmet, 0552 – 210 80.

Information till socialtjänsten gällande utredningsplacering