På Herrgården bor både de som är utredningsplacerade och de som är akutplacerade. Det finns plats för sex ungdomar på Herrgården. Vår uppdragsgivare är socialtjänsten och syftet med en utredningsplacering på Mölnbacka Ungdomshem är att få en bättre bild av ungdomens situation och fortsatta behov av hjälp.

En utredningsplacering på Mölnbacka Ungdomshem innebär en placering under åtta veckor. Utredningen är en social utredning som främst beskriver ungdomens sociala färdigheter. Vi lyfter fram såväl svagheter som styrkor inom områden som ADL (allmän daglig livsföring), socialt samspel samt hur de hanterar motgångar, konflikter och gränssättning. Utredningen grundar sig på de observationer som görs och de samtal som förs under utredningstiden.

Ibland händer det att ungdomar anländer med kort varsel, men för det mesta föregås placeringen av ett studiebesök. Under utredningsplaceringen hålls tre formella möten där ungdomens situation diskuteras. Utredningen sammanställs och lämnas skriftligt till socialtjänsten efter utredningstidens slut.

Vi arbetar miljöterapeutiskt, vilket innebär att vardagen bygger på en förutsägbar struktur. Vi arbetar med jagstärkande behandling och utgår från att vuxna på ungdomshemmet ska fungera som förebilder för de placerade ungdomarna. Syftet är att miljön ska vara utvecklande för ungdomarna och tillåta dem växa såväl psykiskt som socialt. Den strukturerade vardagen och förutsägbarheten skapar en trygg miljö där ungdomarna vet vad som ska hända och vad som förväntas av dem.

Förfrågan om plats sker direkt till ungdomshemmet, 0552 – 210 80.

Information till socialtjänsten gällande utredningsplacering