Arbetssätt

Vården vid ungdomshemmet är individuellt upplagd utifrån socialtjänstens uppdrag. Vi använder vår strukturerade vardag som ett instrument för att nå de uppsatta målen. Vi eftersträvar att skapa en trygg miljö för att de ungdomar som vistas hos oss ska ges förutsättning till en positiv utveckling. I vardagen hjälper vi ungdomarna att skapa insikt i både sin person, sitt beteende och sin situation.

Färdighetsträning

Färdighetsträning är en behandlingsmetod som utgår från DBT där ungdomen lär sig hantera känslor, tankar och beteenden som ger upphov till problem, svårigheter och smärta. Syftet är att minska beteenden som leder till kaos i relationer, labila känslor, impulsivitet, svårigheter att förstå sig själv och istället få färdigheter att hantera relationer och känslor samt stå ut när det är svårt.

Beteendeanalys/
kedjeanalys

Ett konkret verktyg för att hjälpa ungdomen att förstå funktionen bakom ett problembeteende och istället lära sig mer adekvata färdigheter. I analysen tydliggörs beteenden, tankar, känslor och konsekvenser på kort- och lång sikt samt alternativa beteenden.

Återfallsprevention

Som ett komplement till ovanstående metoder arbetar vi även med återfallsprevention med de ungdomar som har ett behov av sådan vård. Återfallsprevention har sina rötter i kognitiv beteendeterapi och bygger på social inlärningsteori samt kognitiv psykologi. Syftet är att lära nya färdigheter för att kunna undvika återfall i missbruk.